U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Betalingsvoorwaarden Sportfysio Castricum.

  • 1) Indien Sportfysio Castricum niet rechtstreeks bij de verzekeraar kan declareren middels het elektronisch declaratie portaal VECOZO, ontvangt de patiënt een nota per maand achteraf, voor de onder punt 2. geleverde diensten.
  • 2) De declaraties van Sportfysio Castricum, lid van het Koninklijke Genootschap voor Fysiotherapie, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voorgenoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. 
  • 3) Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is Sportfysio Castricum gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • 4) Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Sportfysio Castricum gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.
  • 5) Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de punt 2. geleverde diensten voor zover de patiënt hiervoor een rekening heeft ontvangen.
  • 6) Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso, dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso.
  • 7) Als een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, ontvangt de patiënt een nota. Deze dient hij/zij zelf te voldoen.Het annuleren van een afspraak kan alleen telefonisch.